برای مشاهده مطلب اینجا را کلیک کنید

                                      

ADS


مشتق توابع تواندار
 

1 . مجموعه فرمولهای پر کاربرد مشتق و انتگرال – Transmission and …
‎در این جدول، قوانین کلی مشتق گیری و نیز فرمولهای مشتق توابع نمایی و لگاریتمی،tdee.blogsky.com/1390/01/11/post-19/. توابع مثلثاتی و معکوس مثلثاتی و مشتق توابع هذلولوی و معکوس هذلولوی را …
 

2 . مشتق توابع 4-فرمولهای اساسی و پایه مشتق – ریاضی آسان با طعم نعنا
‎5 مارس … ما در بخش قبل پوستری ارائه دادیم که در آن اکثر فرمولهای مشتق را شامل می شد ، اما
اکنون تصمیم داریم برخی از این فرمولها را بصورت تک تک بررسی …
 

3 . دانلود فرمول های مشتق توابع مختلف – ریاضی سرا
‎کلیه فرمول های مشتق توابع (شامل توابع مثلثاتی، توابع نمایی و لگاریتمی،توابع
رادیکالی، توابع شامل قدرمطلق و جزء صحیح و…) با ارائه مثالی مربوط به هر موضوع …
 

4 . زرین – قواعد مشتق گیری توابع
‎توضیح:یعنی قبال از هر کاری بهتر است که ابتدا تکلیف مشتق ضریب و توان تابع bamianzarin.blogfa.com/post/18/قواعد-مشتق-گیری-توابع-را مشخص کنید. مشتق عبارت توان دار از فرمول زیر بدست می آید. آموزش ریاضیات …[PDF]
 

5 . قواعد مشتق گیری
‎قواعد مشتق. گیری: 1) y= c → y’= 0. 2) y=cx → y’= c. 3) y= xn → y’= nxn-1 … مثال( dabirbook.com/…/files/…/1665d7636a9accf05bc0b65ef00e3c1e.pdfمشتق تابع y=cos. 2. 2x. را در x= بدست آورید؟ y’= -2(2)sin2xcos2x→ y’= -4sin cos …
 

6 . مشتق توابع مثلثاتی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎مشتق‌گیری از تابع‌های مثلثاتی یک فرایند ریاضی است که برای یافتن مشتق یک
تابع مثلثاتی یا نرخ تغییرات آن برحسب متغیر، انجام می‌شود. مشتق همه تابع‌های …
 

7 . قواعد مشتق‌گیری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎در حساب دیفرانسیل برای گرفتن مشتق از یک تابع باید از یک سری قواعد پیروی
کنیم. این قواعد به صورت‌های زیر طبقه‌بندی و خلاصه می‌شود. باید دقت شود که هر قاعده …[PDF]
 

8 . ﻓﺼﻞ ٣ ﻣﺸﺘﻖ ﺗﻮاﺑﻊ
‎ﻳﺎدآوری و ﺗﮑﻤﻴﻞ. ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﻖ ﺗﻮاﺑﻊ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻳﺪ. ﺑﺮای ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ f ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﻣﺘﻐﻴﺮ x chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/…/065-082-C292-1.pdfﻣﻘﺎدﻳﺮ. (f(x ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺸﺘﻖ ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻊ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ …[PDF]
 

9 . www.fera.ir ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد اﻧﺘﮕﺮال
‎ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﻖ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺎﺑﻊ. Sin. ﺑﺮاﺑﺮ. Cos.
اﺳﺖ. ،. اﻧﺘﮕﺮال ﺗﺎﺑﻊ. Cos. ﺑﺮاﺑﺮ. Sin. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻧﺘﮕﺮال ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﻖ داراي ﻗﻮاﻋﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص …
 

10 . آموزش مشتق و مشتق گیری توابع کسری,رادیکالی,توان دار – دكوراسيون …
‎24 نوامبر 2009 … در این قسمت از سری آموزش های ریاضیات,به آموزش و نکات مشتق و مشتق گیری می decorest.ir/…/مشتق…مشتق…/آموزش-مشتق-و-مشتق-گیری-توابع-کسریرادیک/پردازیم: هنگامی که از شما مشتق تابعی خواسته می شود شما بایستی …Searches related to مشتق توابع تواندار
 NS